Būvējot ilgāk par astoņiem gadiem, no 2022. gada 1. oktobra būs jāmaksā 3 % NĪN

.

NIN bildeCarnikavas novada pašvaldības būvvalde laikus atgādina, ka būvēm, kuras nav nodotas ekspluatācijā un kurām nav pagarināta būvatļauja, no 2022. gada 1. oktobra tiks piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN).

Būvju īpašniekiem, kas nav ievērojuši, ka būvniecība nevar ilgt bezgalīgi, vilcināšanās ar būvju dokumentācijas sakārtošanu var izmaksāt ļoti dārgi. Līdz Būvniecības likuma pieņemšanai, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, nebija noteikts termiņš, cik ilgā laikā būvdarbi jāpabeidz, taču spēkā esošais Būvniecības likums nosaka maksimālo būvdarbu termiņu – astoņi gadi.

Visām būvēm, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, būvdarbu pabeigšanas termiņu skaita no šī datuma. Tātad – būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka, ja tiks pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, tad ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būves tiks apliktas ar NĪN likmi 3 % apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Vienlaikus būvvalde aicina būt uzmanīgiem arī būvju pircējiem, kuri iegādājas nekustamo īpašumu, kas nav nodots ekspluatācijā. Neskatoties uz to, ka būs mainījies īpašnieks, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliks nemainīgs – astoņi gadi, tātad līdz 2022. gada 30. septembrim, ja būvatļauja izdota pirms 2014. gada 1. oktobra. Iegādājoties ekspluatācijā nenodotu un nepabeigtu būvi, kurai būvatļauja izdota sen vai tās nav vispār, jāizvērtē savas iespējas būvniecību pabeigt noteiktajā termiņā vai arī segt paaugstinātu NĪN likmi.

Visbiežāk tiem, kuri būvniecības procesu sākuši salīdzinoši nesen, rīcība ir skaidra, taču, ar ko sākt, ja gadu desmitiem piederējusi nepabeigta būve? Situācijas var būt ļoti atšķirīgas, tāpēc aicinām īpašniekus, kuriem ir nepabeigtas būves, ņemot līdzi visus pieejamos dokumentus, ierasties būvvaldē, lai izprastu situāciju un tālāko rīcību. Iespējams, būvniecība apstājusies pašā noslēguma fāzē un, lai objektu nodotu ekspluatācijā, nepieciešams nokārtot tikai formalitātes.

Būvvalde
Share on Facebook Tweet