Rakstos

Drukāt

Dome mutiskā izsolē pārdod divus dzīvokļus

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 37, kadastra Nr.0100 920 9451, kas sastāv no vienas telpas ar kopējo platību 18,1 kv.m., kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Lugažu ielā 14, Rīgā.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2015. gada 26. augusta plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 –17.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2015. gada 21. augustā no plkst. 13.00 līdz 14.00.
 
Izsole notiks 2015. gada 27. augustā plkst. 13.00 Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 4400. Nodrošinājums EUR 440,00 pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā. Tālr. informācijai 67992362, 67993388, 29160310.
 
Carnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par euro ar augšupejošu soli pārdod arī nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 49, kadastra Nr.0900 900 2747, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, kopplatība 39,00 kv.m., kopīpašuma domājamās daļas no zemes un daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Brīvības bulvārī 41, Jelgavā.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2015. gada 26. augusta plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: ŠEIT.
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2015. gada 21. augustā no plkst. 10.00 – 11.00.
 
Izsole notiks 2015. gada 27. augustā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās).
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 6500. Nodrošinājums EUR 650 pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā. Tālr. informācijai 67992362, 67993388, 29160310.
Share on Facebook Tweet