Rakstos

Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai "Jūraskrasti" nodošanu publiskajai apspriešanai

.

Carnikava no lidojuma 800Ar Carnikavas novada domes 2016. gada 23. marta lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Jūraskrasti" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai" (prot. Nr.6, 36.§) detālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 
Publiskās apspriešanas termiņš no 09.05.2016. līdz 06.06.2016.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 26.05.2016. plkst. 16.00 Carnikavas novada domes ēkā.
 
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts zemes vienībai „Jūraskrasti", Carnikavas novadā (kadastra apzīmējums 8052 004 0341) būs apskatāms Carnikavas novada būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) kā arī sekojoši:
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: .
 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās (8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30) un ceturtdienās (8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30), tālr. uzziņām: 67993428, 67993428, e-pasts: .
 
Carnikavas novada Būvvalde
Share on Facebook Tweet