Rakstos

Drukāt

Iesaisties Carnikavas novada teritorijas plānojuma izstrādē!

.

Gaujas ieteka kopplansJau vēstīts, ka novada dome šī gada 18. maijā pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu. Jaunā teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem veiks SIA "Grupa93".
 
Tā uzdevums ir idejiski un saturiski saskaņota teritorijas telpiskās plānošanas dokumenta izstrāde, tiesiskā pamata nodrošināšana lēmumiem, kas saistīti ar būvniecību, zemes ierīcību un citiem ar nekustamo īpašumu izmatošanu saistītiem jautājumiem.
 
Šobrīd spēkā esošais Carnikavas novada teritorijas plānojums 2005. – 2017. gadam tika izstrādāts ar attīstības redzējumu līdz 2017. gadam. Kopš tā apstiprināšanas ir mainījušies un no jauna ieviesti virkne teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošu normatīvo aktu, tostarp Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi", kas visā Latvijā nosaka vienotas prasības vietējā līmeņa teritorijas telpiskai plānošanai, funkcionālā zonējuma veidus un apzīmējumus, kā arī vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. Jāpiemin, ka 2014. gada pavasarī tika apstiprināta arī Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas nosaka mūsu novada attīstības redzējumu līdz 2030. gadam.
 
Jaunais plānojums tiks izstrādāts, ņemot vērā šobrīd spēkā esošo novada plānojumu, tā pamatprincipus, novērtējot līdzšinējo īstenošanas pieredzi, nodrošinot pēctecību un salāgojot to ar jauno normatīvo regulējumu, kā arī Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto novada telpiskās attīstības perspektīvu.
 
Nodrošinot atklātu, ietverošu un savlaicīgu sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanas procesā, aicinām Carnikavas novada iedzīvotājus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē tā uzsākšanas posmā, iesniedzot priekšlikumu par jums piederošā vai interesējoša īpašuma vai teritorijas turpmāko izmantošanu. Priekšlikumus vai jautājumus aicinām iesniegt līdz šī gada 10. oktobrim, tos sūtot teritorijas plānojuma izstrādātājiem, SIA "Grupa93" projektu vadītājai Sarmītei Lesiņai uz e-pastu: vai papīra formā pa pastu uz adresi – SIA "Grupa93", Krišjāņa Barona iela 3 – 4, Rīga, LV – 1050. Priekšlikumā lūdzam norādīt konkrētā īpašuma adresi un kadastra nr., kā arī iesniedzēja kontaktinformāciju turpmākais saziņai. Tālrunis uzziņām: 67217043.
 
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs ir Carnikavas novada teritorijas plānotājs Zintis Varts (tālr. 67993428, e pasts: ).
 
Jaunā teritorijas plānojuma projektu (1. redakciju) plānots izstrādāt līdz šī gada beigām, lai 2017. gada pirmajā pusē uzsāktu tās publisko apspriešanu. Plānots, ka jaunā Carnikavas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta 2017. gada rudenī.
 
Z.Varts
Share on Facebook Tweet