Rakstos

Drukāt

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Domes eka 2016 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu fiziskām personām.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.10.2017. sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsti fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Carnikavas novadā:
 
1) fiziskai personai I.K. - EUR 81,72 (astoņdesmit viens euro, 72 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 73,12 apmērā un nokavējuma naudas EUR 8,60 apmērā (25.10.2017. lēm., prot. Nr. 22., 6.§);
 
2) fiziskai personai I.M. - EUR 145,82 (viens simts četrdesmit pieci euro, 82 centi) apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 133,71 apmērā un nokavējuma naudas EUR 12,11 apmērā (25.10.2017. lēm., prot. Nr. 22., 7.§).
Share on Facebook Tweet