Rakstos

Drukāt

8.maijā notiks izsole nomas objektam Lilastē – Ziemeļu ielā 28

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.04.2013. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 248,3 m2 platībā (terase 150 m2 platībā, pagraba nedzīvojamās iekštelpas 88,3 m2 platībā); asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā.
 
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī – Ls 100,94 bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomas objekta iznomāšanas termiņš ir no 2013. –2015.gada vasaras sezonai.
 
Saskaņā ar domes lēmumu minētā nomas objekta izsole notiks šī gada 8.maijā plkst. 10:00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē – Sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" telpās. Nomas objekta izsolei, kas tika organizēta šī gada 12.aprīlī, netika iesniegts neviens pieteikums.
 
Share on Facebook Tweet