Rakstos

Drukāt

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu

.

domes eka 2018Paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu pēc kārtējās domes sēdes 25.07.2018. lēmumiem.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu un saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 6 § un 9 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 40,42 eiro, kas sastāv no pamatparāda 30,73 eiro un nokavējuma naudas 9,69 eiro un fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 115,79 eiro apmērā, kas sastāv no pamatparāda 107,23 eiro apmērā un nokavējuma naudas 8,56 eiro apmērā.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmo, trešo un ceturto daļu un saskaņā un saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 7 § un 8 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 16,74 eiro, kas sastāv no pamatparāda 8,76 eiro un nokavējuma naudas 5,06 eiro par zemi, kā arī no pamatparāda 1,85 eiro un nokavējuma naudas 1,07 eiro par ēkām un fiziskas personas /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 304,51 eiro apmērā, kas sastāv no pamatparāda 168,05 eiro un nokavējuma naudas 136,46 eiro par zemi.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta pirmās daļas 5. punktu, 25.panta pirmās daļas 5. punktu un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu un saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 10 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi par kopējo summu 55,22 eiro apmērā saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas novadā”.
Share on Facebook Tweet