Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada dome aicina pieteikt kandidātus Carnikavas novada vēlēšanu komisijai

.

Šī gada 30. novembrī Carnikavas novada dome nolēma atcelt šī gada 23. augusta lēmumu (protokols Nr.17, 37.§) “Par vēlēšanu komisijas izveidošanu” un 22. novembra lēmumu (protokols Nr.24, 27.§) “Par izmaiņām Carnikavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā” un izsludināt jaunu pieteikšanos uz septiņām Carnikavas novada domes vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu vietām.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus likuma “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” noteiktajā kārtībā var pieteikt līdz 2017. gada 13. decembrim (ieskaitot) plkst. 16.30, pieteikumus iesniedzot Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (KAC), Stacija ielā 5, Carnikavā. Tālrunis uzziņām 67993814.

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātam jāatbilst šādām prasībām:
- Kandidātam jābūt Latvijas valsts pilsonim, kas prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
- Kandidāts nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
- Kandidāts nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
- Viena un tā pati persona, izņemot Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus nevar būt vairākās komisijās.
- Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

- Reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām, pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
- Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, kurā teikts, ka viņš/a piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām.

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas:

Velēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa (datorraksta forma - pirms aizpildīšanas saglabājiet anketu datorā!)
Veidlapu izdrukātā veidā var saņemt un iesniegt arī domes KAC aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Carnikavas novada vēlēšanu komisijai" līdz 2017. gada 13. decembrim.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.
Share on Facebook Tweet