Rakstos

Drukāt

Carnikavas pamatskolā īsteno ES Sociālā fonda projektu skolēnu kompetenču attīstībai

.

Pamatskolas ekaKopš 2017./2018. mācību gada sākuma ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu Carnikavas pamatskolā tiek īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tā mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību.

Lielākā daļa finansējuma projektā ir atvēlēta mūsdienās nozīmīgajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai apmācībā un skolēnu intereses veicināšanai.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem projektā ir mācīšanas un mācīšanās procesa veids, jo tas pats jautājums, pasniegts vienā veidā, var būt garlaicīgs un neefektīvs, bet citā – kļūst praktisks, aizraujošs, ar emocionālu līdzpārdzīvojumu. Mācību satura jomā projekta īstenošanas gaitā notiek nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, praktiskās nodarbības, diskusiju klubi, nodarbību cikli, mācību vizītes, kā arī individuālās konsultācijas.

Carnikavas pamatskolā ir izveidots “Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns”, un tā ieviešana uzsākta no 2017. gada 1. septembra, projekta ietvaros pakāpeniski uzsākot apstiprinātās aktivitātes.

Atbalsta pasākumu ieguvumus jau var novērtēt, piemēram, 1.a klasē matemātikas un latviešu valodas stundās, kur kopā darbojas divi pedagogi – skolotāja Agrita Kalniņa un skolotāja palīgs Baiba Nelsone. Tādējādi iespējams nodrošināt individuālu darbu ar skolēniem mācību stundu laikā un sekmēt ikviena skolēna pēc iespējas labāku līdzdalību mācību procesā. Šajā procesā ir iesaistīti 20 izglītojamie.

Savukārt Carnikavas pamatskolas 1.-4. klasēm katru dienu skolotājas Diānas Kokorēvičas vadībā notiek individualizētam mācību procesa atbalstam nodarbības latviešu valodā skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā un bērniem, kuriem nepieciešams iedrošinājums izteikt savu domu. Tās ir nodarbības ārpus ierastās mācību vides – pietuvinātas reālās dzīves situācijām, ar rotaļu elementiem un lomu spēlēm. Šajā mācību gadā tāda veida atbalsts ir plānots 20 izglītojamajiem.

Ārpusstundu laikā 1.-6. klašu skolēniem iespēja apmeklēt “Drošības skolas” nodarbības skolotājas Mārītes Sīmanes vadībā. Pasākuma mērķis ir palīdzēt skolēniem apzināties dažādus ar drošību saistītus aspektus, kā arī pirmās palīdzības sniegšanas nozīmi. “Drošības skolā” darbojas trīs skolēnu grupas pa 15 izglītojamajiem katrā. Nodarbībās tiek gan apgūti ceļu satiksmes un drošības noteikumi, gan attīstīta kritiskā un analītiskā domāšana, aktualizējot skolēnu personīgo pieredzi un attīstot prasmi analizēt dažādus nelaimes gadījumus no drošības neievērošanas skatpunkta. Praktiski trenējoties, bērni apgūst prasmes sniegt pirmo palīdzību, bet, tiekoties ar operatīvo dienestu pārstāvjiem, – jēgpilnu rīcību nelaimes gadījumos.

Kopš pagājušā gada 1. novembra 6. klases skolēniem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas matemātikā pie skolotājas Kati Metsalu-Smotrovas.

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs, lai līdz 2021. gada augustam ieviestu ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmu. Projektā ir iesaistītas 233 izglītības iestādes visā Latvijā.

Sekot līdzi projekta norisei var Canikavas pamatskolas mājas lapā www.pamatskola.carnikava.lv

A. Krasta, projekta koordinatore
 
 
ESF NAP ieguldijums tava
Share on Facebook Tweet