Rakstos

Drukāt

Biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

.

Sernikon jaunais logo 2015 500Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon" izstrādātājai Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai Carnikavas un Saulkrastu novados ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus un izpildītu uzdevumus.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 11. aprīļa līdz 11. maijam, bet rīcībai EJZF1 noteikta nepārtraukta pieteikšanās kārta.

1. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 500 678 EUR (ELFLA finansējums ir 175 678 EUR un EJZF finansējums – 325 000 EUR).

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām ir sekojošs:
Rīcības Nr.: ELFLA1.
Rīcības nosaukums: Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.
Mērķis: veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 135 678 EUR.

Rīcības Nr.: ELFLA2.
Rīcības nosaukums: Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība.
Mērķis: Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 40 000 EUR.

Rīcības Nr.: EJZF1.
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai.
Mērķis: Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 125 000 EUR.

Rīcības Nr.: EJZF2.
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā.
Mērķis: Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 200 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana" izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija: biedrība "Sernikon", adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163, valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, e-pasts: .

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv. Papildu informācija ir atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumus iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi .
 
Lai projektu iesniegumu gatavotājus informētu par vispārīgām prasībām, sniegtu ieskatu vērtēšanas kritērijos un normatīvajos aktos, Biedrība "Sernikon" rīko informatīvus seminārus:
1. Carnikavas novadā - 2016 .gada 8. martā plkst. 16.30 alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā;
2. Saulkrastu novadā - 2016. gada 9. martā plkst. 17.30 Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Vairāk informācijas ŠEIT.
 
 
ELFLA jaunais logo 2015Jurlietu logo jaunais  LEADER logo liels  Nacionalais attistibas plans
      Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 
E.Pudzis
Share on Facebook Tweet