Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā direktora vietnieka vakance uz noteiktu laiku

.

cmms ekaCarnikavas Mūzikas un mākslas skola aicina pieteikties uz direktora vietnieka amatu uz noteiktu laiku. Pieteikšanās līdz 2020. gada 1.jūnijam.
 
Pienākumi:
Direktora vietnieks strādā:
- administrē CMMS e-klasi, ievada datus, kontrolē informāciju e-klasē.
 
Direktora vietnieka pienākumi:
- kontrolēt profesionālās ievirzes izglītības programmu realizāciju CMMS;
- ievērot izglītības iestādes normatīvo aktu prasības;
- plānot mācību un audzināšanas darbu (tematisko plānu izstrādes kontrole); individuālo mācību plānu veidošana; uzskate;
- analizēt mācību un audzināšanas darbu; piedalīties vecāku sapulcēs, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs.
 
Prasības pretendentei/am:
- izglītība – augstākā (vēlams ar mūzikas vai mākslas izglītības ievirzi)
- e-klases administrēšanas pārzināšana
- pieredze administratīvajā darbā
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
- 1,0 darba slodzi;
- atlīdzību EUR 950,00 un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
-profesionālās izaugsmes iespējas.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi vai personīgi iesniegt iestādes direktoram Igoram Doriņam Atpūtas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā līdz 2020. gada 1. jūnijam. Tālrunis uzziņām: 29231417.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: