Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2020. gadā

.

Carnikavas novada dome arī turpmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu, 2020. gadā - 90 % apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 90 % atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Dome apstiprina Nēģu ielas 58 izsoles rezultātus

.

izsoleCarnikavas novada dome 2019. gada 23. oktobra sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu ielā 58, Carnikava, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 004 0986) sastāvā, šī gada 8. oktobra mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskās izsoles protokolu Nr. 14-1/19/36.

Carnikavā notikušajā sabiedriskajā apspriedē par dabas aizsardzības plāna izstrādi apspriesti vairāki būtiski jautājumi

.

dabas aizsardzibas dabas plana sabiedriska apspriesana 01092019 88867Šā gada 1. oktobrī Carnikavas pamatskolā norisinājās projekta "LIFE CoHaBit" dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna pirmā sabiedriskā apspriešana, kurā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - Latvijas Dabas fonds - informēja iedzīvotājus par dabas aizsardzības plānu un ar to saistītām aktualitātēm. Sabiedriskajā apspriedē iedzīvotājiem bija iespēja par šo tēmu paust viedokli un uzdot interesējošos jautājumus, uzklausot atbildes no Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem un dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem.