Paziņojums par NĪN parādu un pārmaksu dzēšanu fiziskām personām ar 24. jūlija domes sēdes lēmumu

.

Domes eka pukes 800Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu,  25.1 panta pirmās daļas 2. punktu, un 25.2 panta otro daļu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.

Dome lemj neatbalstīt VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu, informāciju par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem iesniegt ministrijai

.

Dome vasara124. jūlija domes sēdē Carnikavas novada domes deputāti iepazinās ar Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem, kurā novadnieki tika aicināti atbildēt uz jautājum “Vai Jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?”. Dome lēma neatbalstīt VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas paredz Carnikavas novada apvienošanu ar Sējas, Saulkrastu, Garkalnes un Ādažu novadiem.

Augstāko nomas maksu mēnesī nosolījušais pretendents atteicies slēgt līgumu par īpašuma nomu Ziemeļu ielā 28, piedāvājums izteikts nākamajam pretendentam

.

izsoleCarnikavas novada domes 2019. gada 31. maijā rīkotajā mutiskajā izsolē par nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē daļas nodošanu nomas lietošanā uz pieciem gadiem augstāko nomas maksu nosolīja pretendents SIA “FORECA”. Ņemot vērā, ka pretendents nav parakstījis nomas līgumu 15 darbdienu termiņā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 uzskatāms, ka šis pretendents tādējādi no nomas līguma slēgšanas atteicies.