Dome izsola nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 1, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1471, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, 1,0 ha platībā un divas ēkas.

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Ozolu ielā 49, Carnikavā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, sastāvā.