Izmaiņas bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

.

domeLai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti rindā un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 20. marta kārtējā domes sēdē jaunā redakcijā tika apstiprināti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Galvenās izmaiņas, kas veiktas noteikumos, attiecas uz kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības bērnudārzā.

Izmaiņas saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību novadā

.

domeCarnikavas novada dome 20. martā apstiprināja Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””. Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020. gada 1. janvārī.