Atgādinājums ekspluatācijā nenodoto ēku īpašniekiem

.

NIN bildeCarnikavas novada pašvaldības būvvalde laikus atgādina, ka no 2022. gada 1. oktobra ēkām, kuras nebūs nodotas ekspluatācijā:
• tiks piemērots paaugstināts – 3% no īpašuma kadastrālās vērtības – nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
• par būvēm, kurām būvatļaujas bija izsniegtas līdz 2014. gada 1. oktobrim, būs jāsāk jauns būvniecības process – atbilstoši noteikumiem jāizstrādā jauns būvprojekts un jāsaņem būvatļauja.

Līdz Būvniecības likuma pieņemšanai, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, nebija noteikts termiņš, cik ilgā laikā būvdarbi jāpabeidz, taču spēkā esošais Būvniecības likums nosaka maksimālo būvdarbu termiņu – astoņi gadi.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka, ja tiks pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, tad, sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās, līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būves tiks apliktas ar NĪN likmi 3 % apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Vienlaikus būvvalde aicina tos, kuri gatavojas iegādāties ēkas, noskaidrot, vai tās ir nodotas ekspluatācijā.

Ko iesākt īpašniekiem, kam gadu desmitiem pieder nepabeigta būve? Situācijas var būt ļoti atšķirīgas, tāpēc aicinām īpašniekus, ņemot līdzi visus pieejamos dokumentus, ierasties būvvaldē, lai izprastu situāciju un noskaidrotu par tālāko rīcību. Iespējams, būvniecība apstājusies pašā noslēguma fāzē un, lai objektu nodotu ekspluatācijā, nepieciešams tikai nokārtot formalitātes.

Ēku pieņemšana ekspluatācijā noteikta Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 8.2. nodaļā. Dokumenti, kas iesniedzami ierosinot ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, katrā gadījumā var atšķirties, tāpēc pirms dokumentu iesniegšanas aicinām sazināties ar būvvaldi.

Tāpat atgādinām, ka, nododot ēkas ekspluatācijā, Būvvalde pārbauda, vai piegulošajā teritorijā nav iestādīti koki un krūmi un vai žogs ir uzbūvēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Būvvalde

Share on Facebook Tweet