Carnikavas novada domē izglītības un jaunatnes lietu speciālista vakance

.

Dome vasara1 800Carnikavas novada dome aicina pretendentus pieteikties izglītības un jaunatnes lietu speciālista amatam. Pieteikumu gaidīsim līdz 2019. gada 20. septembrim

Būtiskākie amata pienākumi:
• piedalīties Carnikavas novada jaunatnes politikas veidošanā, izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus tās koordinēšanai un īstenošanai;
• sadarbojas ar jaunatni, pārstāvēt un aizstāvēt viņu intereses, veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrības dzīvē;
• organizēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;
• nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" izpildi;
• nodrošināt novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu norisi;
• ievadīt datus un kontrolēt izglītības iestāžu savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā;
• sekmēt pieaugušo mūžizglītības nodrošinājumu pašvaldības iedzīvotājiem atbilstoši darba tirgus prasībām, interesēm un vajadzībām;
• konsultēt un sniegt metodisko palīdzību izglītības iestāžu direktoru vietniekiem (vispārējā izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā);

Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un ir vai tiek/tiks apgūta jaunatnes lietu speciālista mācību programma ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā ;
• pieredze ES projektu vadīšanā/koordinēšanā, kā arī administratīvajā un/vai metodiskajā darbā izglītības jomā (2 gadi);
• zināšanas par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzēm, tarifikāciju, mācību plāniem;
• izpratne par speciālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību;
• izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• izpratne par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas procesu;
• prasme lietot izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt;
• svešvalodu zināšanas;
• teicamas datora lietošanas prasmes.

Piedāvājam:
• Atalgojumu 1106,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
• Dinamisku, atbildīgu darbu;
• Karjeras izaugsmes iespējas.
• Sakārtotu darba vidi un atsaucīgus kolēģus.
Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• Curriculum Vitae (CV);
• izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: līdz 2019. gada 20. septembrim. Tālrunis uzziņām: 29389606. Par otrās kārtas atlasi paziņosim pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: