Dome apstiprina Sintēzes iela 7 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30.
 
Apstiprinātie izsoles rezultāti paredz slēgt ar SIA “AAB Group”, reģistrācijas numurs 40003866800, juridiskā adrese: Ropažu iela 26-2, Rīga, LV-1039, nomaksas pirkuma līgumu uz pieciem gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma summu EUR 21500,00 un ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada pašvaldībai.

iconfinder Popular Social Media 02 2329267