Partnerībai "Sernikon" jauns nosaukums - "Jūras Zeme"

.

gaujas grivaAizvadītajā nedēļā Saulkrastu un Carnikavas partnerības biedri pulcējās, lai pieņemtu lēmumus, kas dos stimulu jaunam darba cēlienam un lai sniegtu atbalstu abu novadu iedzīvotāju iniciatīvu un uzņēmēju attīstības ieceru īstenošanai. Šajā tikšanās reizē arī pieņemts lēmums partnerībai "Sernikon" mainīt nosaukumu uz "Jūras Zeme".

Biedrībā ievēlēta jauna padome septiņu cilvēku sastāvā, kuru turpinās vadīt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Padomē turpinās darboties arī Gunita Dzene, Aldonis Lūkins un Māris Miglāns no Carnikavas novada, kā arī Ilmārs Lielmanis no Saulkrastu novada, savukārt jaunievēlētas padomes locekles ir biedrības “Saulkrasti Adventure” pārstāve Dārta Smilga, kas pārstāvēs jauniešu intereses, un Liene Mielava no Carnikavas novada, kas pārstāvēs lauksaimniekus.
 
Šobrīd biedrībā lielākā aktualitāte ir tikko noslēgtās projektu kārtas vērtēšanas process, kurā uz 323577,57 EUR finansējumu pretendē deviņi projektu pieteikumi. Informāciju par projektu atbilstību attīstības stratēģijai pretendenti saņems līdz 2019. gada 22. septembrim. Tiek sekots līdzi arī vasaras sākumā biedrības apstiprināto projektu tālākai virzībai Lauku atbalsta Dienestā, kur no visiem projektiem apstiprināti jau seši.
 
Līdz ar pozitīvo virzību biedrības pārvaldes uzlabošanai un jaunatbalstītu projektu īstenošanas uzsākšanu, biedrība maina nosaukumu un vizuālo identitāti, kā rezultātā būtiski uzlabosies biedrības komunikācija ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem caur jauniem elektroniskās un dzīvās komunikācijas kanāliem. Biedrība aicina izturēties ar izpratni iedzīvotājus, sadarbības partnerus un projektu iesniedzējus, ka nosaukuma maiņas laikā, nelielu laika periodu dažādos formātos būs jāsastopas gan ar biedrības veco nosaukumu “Publisko un Privāto partnerība biedrība “Sernikon”” un jauno nosaukumu "Jūras Zeme".
 
Biedrība turpina darbu pie vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ar ELFLA un EJZF finansējumu. Informāciju par jaunām projektu kārtām sekos tuvāko mēnešu laikā. Paralēli tam, biedrība aicinot savās rindās jaunus biedrus, domā par nākamo plānošanas periodu un jaunu attīstības stratēģiju, kā arī par cita veida finansējuma piesaisti Carnikavas un Saulkrastu novada uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzību atbalstam.
 
Āris Ādlers, partnerība "Jūras Zeme"