Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 7 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februārī sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 16.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 19 900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Share on Facebook Tweet