Atkritumu apsaimniekošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2017/13   Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  29.12.2017.

Dzīvnieki un kultūraugi

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/8   Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā
 28.05.2014.
 2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
 29.05.2015.

Informatīvi paziņojumi un reklāma

Izglītība

Kapu uzturēšana

Kultūra

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
2019/23 Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā  01.10.2019.

Maksas pakalpojumi un nodevas

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/12   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
 01.06.2011.
 2019/5  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"  20.03.2019.
 2011/6  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  Zaudējuši spēku
 2019/22  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  01.10.2019.
 2019/19  Par Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 "Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem  08.08.2019.
 2018/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  22.09.2018. 
 2011/10  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi  08.06.2011.
 2019/15  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  08.08.2019.
 2010/32  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā  30.11.2010.
 2011/4  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā  01.03.2011.
 2018/1  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"  18.04.2018.

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodoklis

 Nr. Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2015/12   Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā  01.01.2016. 
 2019/14  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  01.08.2019.
 2018/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  03.08.2018.
 2012/18  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  21.09.2012.
 2014/16   Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015.gadā  01.01.2015.
 2013/14  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014.gadā  01.01.2014.
 2012/28  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013.gadā  01.01.2013.

 

Būvju uzturēšana, teritorijas labiekārtošana, ūdensapgāde

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2010/5  Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi  30.04.2010. 
 2009/6  Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi  01.09.2009.
 2012/23   Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  12.01.2013.
 2008/3  Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  17.09.2008.
 2011/20   Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi  06.11.2011.
 2013/6   Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai  06.06.2013.
 2017/6  Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Carnikavas novadā.  27.04.2017.

 2018/10  Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā 22.06.2018.
 2018/3  Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai entralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 22.06.2018.

Novada simbolika

Pašvaldība

Publisko ūdeņu un to krastu izmantošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2018/2    Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti  28.02.2019.

Sabiedriskā kārtība

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi


 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/6   Par sociālās palīdzības pabalstiem  Carnikavas novadā
 29.04.2014. 
 2017/8  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  01.02.2018.
 2019/16  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  30.08.2019.
 2014/10   Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā  04.07.2014.
 2019/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā"  08.08.2019.
 2018/9  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 22.06.2018.
 2010/18  Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā  01.08.2010.
 2015/1  Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā  26.03.2015. 
 2019/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"  08.08.2019.
 2012/19  Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā  12.01.2013.
 2010/28  Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā  02.11.2010.
 2014/5  Psihologa pakalpojumu saņemšanas  kārtība Carnikavas novada  pašvaldībā  29.04.2014.
 2018/23  Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Carnikavas novadā  01.01.2019.
 2013/37   Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju  12.11.2013.

Sports

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2018/20   Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi
 12.12.2018.
 2019/18   Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā  08.08.2019.

Teritorijas plānošana

Tirdzniecība un alkoholiskie dzērieni

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/11   Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi
 01.06.2011.
 2019/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"  20.03.2019.
 2010/11  Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā  
 05.06.2010.
 2019/6  Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā"  20.03.2019.
 2015/2  Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā  26.03.2015.
 2019/2  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā"  28.03.2019.
 2015/3  Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā  26.03.2015.
 2019/3  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā"  28.03.2019. 

Transports