Drukāt

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" 2016. gadam

.

Dzivo zali logo 300Carnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli" 2016. gadā, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai:
1. Rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek radītas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības (ar finansējumu no pašvaldības līdz 4000 eiro):
a. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts);
b. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts);
c. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10. punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
2. Rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes", kurā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanas laikā tiek organizētas sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi u.c. (ar finansējumu no pašvaldības līdz 4000 eiro):
a. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts);
b. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5.punkts);
c. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts);
d. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts).
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
• iekārtu, aprīkojuma vai telpu īre;
• samaksa par pakalpojumu sniegšanu, konsultācijām (piemēram, lektoru un ekspertu izmaksas);
• kancelejas preču un inventāra iegāde;
• citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar šī konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot turpmākajā savās darbībā, vai gūt no tiem ienākumus, un citas konkursa nolikuma 14. punktā minētās neattiecināmās izmaksas.
 
Konkursa mērķi ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Privātpersonai piešķirtais finansējums pārvaldes uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt 750 euro.
 
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.
 
Finansējums tiek piešķirts arī privātpersonu iesniegtiem pieteikumiem gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma veikšana tiek īstenota Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekta ietvaros, ja attiecīgais projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk. Finansējuma piešķiršanu reglamentē Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN/2014/23 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai" 6., 15. un 16.punkts.
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2016. gada 1. martam.
 
Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. oktobrim.
 
Konkursa komisija 2016. gada 9. februārī (no plkst. 13.00 - 14.30) un 23. februārī (no plkst. 13.00 - 16.00) organizē konsultācijas privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. Konsultācijas notiks Carnikavas novada domes telpās (Stacijas ielā 5) cokolstāva sēžu zālē.
 
Konkursa nolikumu drukātā veidā iespējams saņemt Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
 
Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, tālr. 67992362, e-pasts: un .
 
Noderīga informācija:
Konkursa nolikums
Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"
 
Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli" komisija